VKKs FöreningsPolicy

VÄSTERÅS KARATEKLUBB 2010 09 17

Föreningspolicy

Föreningens strävan är inte bara att alla medlemmar skall uppföra sig bra utan vara föredömen, inte bara under träningstid utan också under all annan tid. Såsom vår karatestils grundare Hironori Othsuka skriver; “…to master peace and desire harmony.” Enligt honom är det yttersta målet med att träna wadoryu-karate att utvecklas till harmoniska, sunda och goda människor.

Här väger ett stort ansvar på föreningens instruktörer, att fostra medlemmarna rätt, att genom målmedveten träning utveckla medlemmarna till människor med god självkänsla, goda demokratiska och humanistiska värderingar. Detta är en ytterst svår konst, skapandet av en atmosfär där harmonisk koncentration, fokusering och självdisciplin råder.

Västerås Karateklubb skall aktivt motverka brukandet av alkohol, tobak, narkotika och doping genom samtal kring dessa områden. Användandet av narkotika och doping är ett lagbrott, med undantag då medicinsk behandling är motiverad av legitimerad läkare. Dock skall alla vara införstådda med vilka regler som gäller vid t ex tävling och användandet av narkotika- och dopingklassad medicinering. Huvudansvar för dessa frågor är Västerås Karateklubbs chefinstruktör.

I Västerås Karateklubb skall det råda full tolerans, förståelse och respekt för alla människors unika olikheter och alla människors olika behov. Det finns människor som har olika svårigheter eller människor som skiljer sig på olika sätt från majoriteten av befolkningen. Detta kan vi konstatera och vi kan konstatera att det alltid så varit. Det är detta som gör varje möte med en människa annorlunda än mig själv spännande, utvecklande och berikande för mig som individ.

Västerås Karateklubb skall bedriva en verksamhet där svensk lag efterlevs och där alla känner sig välkomna. Ingen skall känna sig kränkt eller diskriminerad för sin unika individualitet. Detta gäller oavsett kön eller ålder. Detta gäller människor med olika trosuppfattning, religion och etnicitet, människor med olika sjukdomar eller funktionshinder, fysiska, psykiska eller intellektuella handikapp, människor med neuro-psykiatriska diagnoser t ex ADHD, damp och Asperger syndrom, människor med olika sexuell läggning, såsom homosexuella, bisexuella, transsexuella och människor med olika socio-ekonomisk bakgrund.

Den absoluta riktlinjen som inte kommer att kompromissas med är alla människors okränkbarhet. Instruktörer och styrelseledamöter skall vara tydliga föredömen och ha ett uttalat ansvar att visa på, sätta gränser och klargöra vilka konsekvenser diskriminering och kränkningar av andra människor innebär, både för den drabbade men också för den eller de som kränker.

Föreningens arbete kring dessa frågor skall vara centralt och föreningen skall vara modern och upplyst, arbeta idogt för att bekämpa fördomar, diskriminering och kränkningar i alla dess uttryck och former, såsom tillmälen, skämt eller slanguttryck men också attityder och kroppsspråk som kan upplevas kränkande.

Om dyligt beteende; diskriminering och kränkande behandling av andra människor kommer till föreningsmedlemmars kännedom skall Västerås Karateklubbs verksamhetsansvarige chefinstruktör alltid kontaktas och informeras. Därefter kommer lämpliga insatser, åtgärder och konsekvenser ske.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.